مصطفی قاسمی
مرداد ۱۵ , ۱۳۹۵
عکاس : مصطفی قاسمی
مجموعه عکس های مصطفی قاسمی