مهدی تاج آباد
مرداد ۱۵ , ۱۳۹۵
عکاس : مهدی تاج آباد
مهدی تاج آباد ، - چاپ آثار در بیش از 5 کتاب عکس - شرکت 2 نمایشگاه های گروهی عکس - تقدیر دو دوره به عنوان عکس برگزیده استان در عکسواره استان - راه یافته جشنواره عکس آلامتو - نفر اول جشنواره عاشورایی دانشجویی - نفر دوم جشنواره قرآنی دانشگاه های علمی و کاربردی - نفر اول جشنواره راهپیمایی 22 بهمن دانشگاهی در استان و کشور - راه یافته عکس جشنواره عکس سرباز - عکس برگزیده جشنواره رشد - عکس برگزیده داوران جشنواره زمان اراک - عکس برگزیده جشنواره هنرهای تجسمی - - عکس برگزیده جشنواره منطقی زاگرس - راه یافته به نمایشگاه عکس بازار - برگزیده دومین دوسالانه ملی عکس بسیج
مجموعه عکس های مهدی تاج آباد